Všeobecné obchodné podmienky

1.    Vymedzenie pojmov

1.1. Zľavový portál je stránka akcie-zlavy.sk (ZlavyNaPobyty.sk) umiestnená na adrese  http://www.akcie-zlavy.sk, ktorej vlastníkom je Prevádzkovateľ.

1.2. Prevádzkovateľ je právnická osoba, ktorá prevádzkuje Zľavový portál http://www.akcie-zlavy.sk a sprostredkovateľom služby v Ponuke. Prevádzkovateľ je zodpovedný len za včasné doručenie Kupónu na základe prijatej úhrady.

1.3. Spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a zakúpi Kupón na stránke http://www.akcie-zlavy.sk.

1.4. Poskytovateľ je osoba, ktorá predáva konkrétne Kupóny na Plnenie ponúkané na stránke http://www.akcie-zlavy.sk a osoba zodpovedná za poskytnutie zakúpených služieb.

1.6. Užívateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívy stránku http://www.akcie-zlavy.sk

1.5. Ponuka je časovo obmedzená ponuka uvedená na zľavovom poráli, pričom informácia o zostávajúcom čase je vždy uverejnená na stránke http://www.akcie-zlavy.sk pri konkrétnej zľave. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, popis Plnenia, hodnotu Kupónu, cenu Kupónu, percento zľavy, dobu platnosti Kupónu a podmienky použitia Kupónu.

1.6. Kupón je unikátne potvrdenie s kódom o práve Spotrebiteľa voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu a/alebo percento z celkovej ceny za Plnenie uvedené na Kupóne (tzv. zľava) a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Kupóne.

1.7. Plnenie je služba, ktorá je ponúkaná Poskytovateľom. Predmet Plnenia je uvedený priamo v Ponuke alebo je súčasťou Kupónu.

 

2. Úvodné ustanovenia

2.1. Prevádzkovateľom zľavového portálu akcie-zlavy.sk (ZlavyNaPobyty.sk)http://www.akcie-zlavy.sk je Andrej Petráš, so sídlom Vinohradská 70, 900 81  Šenkvice; IČO:  46 647 031, DIČ: 1084766848, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu v Pezinku, Vložka č.: 130-22417

2.2. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") sa riadia právne vzťahy medzi Andrejom Petrášom (IČO: 46647031) (ďalej len "Poskytovateľ") a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá odoslala objednávku, spracovanú systémom na stránke http://www.akcie-zlavy.sk (ďalej len "Spotrebiteľ").

2.3. Prevádzkovateľ na svojej internetovej stránke http://www.akcie-zlavy.sk umožňuje Spotrebiteľovi, aby si zakúpil od Poskytovateľa Kupón na službu za zľavnenú cenu. Prevádzkovateľ je len sprostredkovateľom poskytnutia služby. Dodávateľom služby je Poskytovateľ. Poskytovateľ je pri konkrétnej ponuke vždy identifikovaný v časti „Kde uplatniť zľavu“.

2.4. Poskytovateľ a Prevádzkovateľ zakladajú obchodný vzťah na základe obojstrannej obchodnej zmluvy. Spotrebiteľ odoslaním objednávky akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky. Všeobecné obchodné podmienky sú zobrazené na stránke http://www.akcie-zlavy.sk. Obsahom vzťahu, ktorý upravujú tieto obchodné podmienky, medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom je umožniť získať Kupón na službu, ktoré sú poskytované Poskytovateľom a vymedzené v Ponuke. Zároveň je obsahom aj záväzok Spotrebiteľa zaplatiť za tento Kupón jeho cenu na účet Prevádzkovateľa za stanovených podmienok. Platobné podklady sú zasielané elektronicky na e-mail Spotrebiteľa po odoslaní objednávky na http://www.akcie-zlavy.sk.

2.5. Služby Zľavového portálu sú poskytované zdarma. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah prezentácie tovarov a služieb.

2.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť prezentácie tovarov a služieb na iných inzertných serveroch.

2.7. Prevádzkovateľ iba sprostredkúva kontakt medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných služieb a tovaru.

 

3.    Spôsob objednania Kupónov a uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie objednávkového formulára Spotrebiteľom na stránke Prevádzkovateľa a následného odoslania elektronickou formou. Objednávka sa považuje za návrh zmluvy na poskytnutie služby, ktorej uzatvorenie Prevádzkovateľ len sprostredkúva a nie je preto Poskytovateľom.

3.2. Odoslaním objednávky Prevádzkovateľovi sa objednávka pre Spotrebiteľa stáva záväznou.

 

4.    Dodacie podmienky

4.1. Prevádzkovateľ doručí Kupón na zľavu Spotrebiteľovi elektronickou formou na mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorá bola uvedená v objednávke, prípadne poštou podľa vybraného spôsobu doručenia. Vytlačený Kupón je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Plnenia Kupónu.

4.2. Dodacia lehota Kupónu dodaného e-mailom je v prípade platby kartou do 1 hodiny po dokončení úhrady. V prípade platby bankovým prevodom je dodacia lehota Kupónov do 1 pracovného dňa odo dňa pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa. V odôvodnených prípadoch sa môže dodacia lehota predĺžiť, v takomto prípade bude Prevádzkovateľ Spotrebiteľa neodkladne informovať.

Dodacia lehota Kupónu dodaného Slovenskou poštou je v prípade platby kartou do 3 pracovných dní po dokončení úhrady. V prípade platby bankovým prevodom je dodacia lehota Kupónov do 3 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa. V odôvodnených prípadoch sa môže dodacia lehota predĺžiť, v takomto prípade bude Prevádzkovateľ Spotrebiteľa neodkladne informovať.

4.3. Kupón bude Spotrebiteľovi dodaný podľa jeho výberu jedným z 2 spôsobov:

4.3.1. E-mailom - Kupón bude odoslaný na e-mailovú adresu Spotrebiteľa uvedenú v objednávke.

4.3.2. Slovenskou poštou - Kupón bude odoslaný Slovenskou poštou na adresu Spotrebiteľa uvedenú v objednávke. V prípade dodania Kupónu Slovenskou poštou je Kupón dodaný taktiež e-mailom.

4.4. V prípade neprevzatia Kupónu dodaného Slovenskou poštou si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo tomuto Spotrebiteľovi Kupón opätovne nedodať.

4.5. Doručenie Kupónu Spotrebiteľovi je bezplatné.

 

5.    Platba za Kupón

5.1. Platba za Kupón môže byť uskutočnená nasledujúcimi spôsobmi:

5.1.1. Platba prostredníctvo platobného tlačidla banky - platbu uskutoční Spotrebiteľ prevodom prostredníctvom internet banikngu, do ktorého bude presmerovaný po dokončení objednávky.

5.1.2. Platba bankovým prevodom - platbu uskutoční Sportebiteľ bankovým prevodom podľa inštrukcií, ktoré obdrží e-mailom po objednaní Kupónu.

5.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť Spotrebiteľovi len jeden z uvedených spôsobov úhrady Kupónu.

5.3. Cena za ponúkané služby je vždy uvedená na Zľavovom portáli http://www.akcie-zlavy.sk v rámci uvedenej poskytovanej zľavy. Spotrebiteľovi vzniká záväzok zaplatiť za Kupón dojednanú cenu uverejnenú na stránke Prevádzkovateľa za službu, ktorú si objednal. Prevádzkovateľovi vzniká záväzok, umožniť Spotrebiteľovi získať Kupón na službu uvedenú v Ponuke. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť naraz celkovú cenu za Kupón tak, aby boli finančné prostriedky pripísané na účet Prevádzkovateľa do 4 dní od ukončenia ponuky.

 

6.    Použitie Kupónu

6.1. Podmienky použitia Kupónu (hlavne doba jeho platnosti) sú uvedené priamo na ňom. Kupón je prenosný, nie je viazaný na konkrétneho Spotrebiteľa a každý Spotrebiteľ si môže objednať ľubovoľný počet Kupónov, pokiaľ v ponuke nie je stanovené inak.

6.2. Po uplynutí doby platnosti Kupónu stráca Spotrebiteľ nárok na poskytnutie služby bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Kupón.

6.3. Prevádzkovateľ ani Poskytovateľ služby nenesú zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie, či zničenie Kupónu. V prípade, že Spotrebiteľ vymení Kupón za nižší ako je jeho pôvodná hodnota (pokiaľ je to možné), nemá nárok na doplatenie hodnoty Kupónu alebo nový Kupón na zostatok hodnoty pôvodného.

6.4. Spotrebiteľ súhlasí, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa

 

7.    Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa služby

7.1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za spávnosť informácií o zľavách a pôvodných cenách pred zľavou získaných od Poskytovateľa, ktoré Prevádzkovateľ uvádza na svojej internetovej stránke www.zlavynapobyty.sk.

7.2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytnutie zľavy u Poskytovateľa, nakoľko Prevádzkovateľ o zľavách len informuje prostredníctvom svojej internetovej stránky.

7.3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za riadne a včasné dodanie tovaru či poskytnutie služby priamo Poskytovateľom, vzhľadom k tomu, že tovar je dodávaný a služby poskytované priamo Poskytovateľom.

7.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá taktiež za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s použitím služby alebo tovaru.

7.5. Spotrebiteľ je tak povinný svoje práva, hlavne zodpovednosť za vady, či prípadné reklamácie upatňovať priamo u Poskytovateľa.

7.6. Prevádzkovateľ zodpovedá len za sprostredkovateľskú činnosť vykonávanú pre Poskytovateľa, ako aj za správne platby od Spotrebiteľov a získavanie údajov potrebných pre uzatvorenie zmluvy.

 

8.    Reklamácia z dôvodu nedoručenia Kupónu

8.1. V prípade, ak Spotrebiteľ v lehote podľa týchto všeobecných obchodných podmienok neobdrží Kupón, alebo Kupón obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo Kupón bude mať iné vady, Spotrebiteľ môže vady reklamovať. Spotrebiteľ je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu info@akcie-zlavy.sk.

8.2. Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia Kupónu. V prípade nedoručenia Kupónu začína plynúť lehota na vykonanie reklamáciu, od dátumu, do ktorého mal by Kupón doručený podľa platných obchodných podmienok.

8.3. Pokiaľ Spotrebiteľ neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú. Prevádzkovateľ je povinný odstrániť vady do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Spotrebiteľ oprávnený od kúpy odstúpiť.

 

9.    Storno objednávky

9.1. Storno objednávky zo strany Spotrebiteľa:

9.1.1. V zmysle § 9 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. je Sprostredkovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez odania dôvodu do 7 kaledárnych dní od dodania Kupónu. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. Toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy je nutné zaslať spolu s unikátnym kódom Kupónu a číslom účtu, na ktorý má byť vrátená suma poukázaná.

9.2. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo objednávku zmeniť alebo zrušiť v týchto prípadoch:

9.2.1. Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedená e-mailová adresa...)

9.2.2. Prevádzkovateľ má právo stiahnuť ponuku zo stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. V prípade, že táto situácia nastane, Sprostredkovateľ bude okamžite kontaktovať Spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Spotrebiteľ zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní.

 

10.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. V prípade, že Poskytovateľ neposkytne objednanú službu z dôvodov na jeho strane a to ani po písomnej výzve Spotrebiteľa, má Spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej čiastky od Poskytovateľa.

10.2. Odstúpenie od zmluvy musí Spotrebiteľ urobiť písomnou formou vo forme emailu, ktorý pošle na info@akcie-zlavy.sk.

 

11.    Ochrana osobných údajov

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Spotrebiteľ v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoju e-mailovú adresu.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Spotrebiteľ v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoju e-mailovú adresu.

11.3. Spotrebiteľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Prevádzkovteľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Sprostredkovateľ odvolať kedykoľvek formou emailu na info@akcie-zlavy.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Sprostredkovateľa Prevádzkovateľovi.

11.4. Spotrebiteľ pri odoslaní objednávky vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu Prevádzkovateľ zasielal formou e-mailov alebo SMS informácie o činnosti, ponukách a akciách. Spotrebiteľ môže kedykoľvek formou e-mailu na info@akcie-zlavy.sk odvolať tento separátny súhlas. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Prevádzkovateľovi.

11.5. Spoločnosť Andrej Petráš (IČO: 46647031) ako prevádzkovateľ zľavového portálu www.akcie-zlavy.sk (www.ZlavyNaPobyty.sk) týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta Spotrebiteľa nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou zľavového portálu www.akcie-zlavy.sk (www.ZlavyNaPobyty.sk). Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na e-mailový písomný podmet Spotrebiteľa na info@akcie-zlavy.sk kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

 

12.    Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto „VOP“. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na Zľavovom portáli ZlavyNaPobyty.sk.

12.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

12.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Spotrebiteľovi odoslaním objednávky.

12.4. Spotrebiteľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.